Quina documentació he de lliurar?

    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR
        Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)   VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL.
        
Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social

 
   ACREDITACIÓ INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

         - Opción 1He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal (aporta un d'aquests dos documents segons la teva situació): Més Informació aquí

                 - He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal per Internet: Confirmació de la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir el Codi Segur de Verificació).

                 - He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal en l'Oficina Bancària o en l'Agència Tributària: Original de lade la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir totes les pàgines, a més de tenir el Segell de l'Entitat corresponent).

         - Opció 2No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal  (aporta aquests tres documents): Més Informació aquí

                 - Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex) Descarregar Declaració Jurada d'Ingressos 

                 - Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).


   Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):

         - Treballador per compte aliè:  Certificat original d'Ingressos i Retencions de totes les empreses on hagis treballat durant l'any anterior (ha d'estar signat i segellat per l'empresa).

         - Pensionista: Certificat original d'IRPF de Pensions de l'últim exercici fiscal, expedit per l'INSS.

         - Aturat: Certificat original d'IRPF del SEPE / SOC (INEM) acreditatiu de la percepció de la prestació de l'atur de l'últim exercici fiscal.


   ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.​​​​​​

         - Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.

         - Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).

         - Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).

         - Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).

         - Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.

         - Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.

         - Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.

Qui ha de lliurar la documentació?

El sol·licitant i TOTES les persones majors d'edat que vagin a conviure amb ell.

Com envio la documentació?

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

Si necessites més informació, telefona'ns al telèfon 900 100 686

AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.