Avís Legal i Condicions d'Ús

El present Avís Legal i Condicions d'Ús (en endavant, "Avís Legal i Condicions d'Ús"), regulen l'accés i ús del present portal d'internet: www.inmocaixa.com (en endavant, "website"), titularitat d'INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U. (en endavant "INMOCAIXA").

La navegació, així com el simple accés al website i/o la mera utilització dels serveis oferts a través del mateix atribueixen la condició d'usuari d'aquesta pàgina web i implica l'acceptació plena i sense reserves de les condicions incloses en el present Avís Legal i Condicions d'Ús.

INMOCAIXA es reserva el dret a modificar les presents condicions d'ús del portal, així com la configuració i, en general, qualsevol altre contingut o servei de la seva pàgina web, en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquesta data.
 

Informació legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que la present pàgina web és titularitat d'INMO CRITERIA CAIXA, S.A.U., Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 36056, foli 25, full B-278.464, inscripció 1a i amb número d' identificació fiscal A-63346290.
 

Continguts del portal

INMOCAIXA es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del seu portal quan ho consideri oportú i sense previ avís, així com impedir o restringir l' accés al portal de forma temporal o permanent. El portal es dirigeix exclusivament a residents a Espanya i, per tant, totes les seves condicions es regiran i interpretaran segons el dret espanyol.
 

Usos prohibits i permesos dels continguts

Els continguts del portal no constitueixen en cap cas una recomanació d'inversió ni assessorament de cap naturalesa. Els continguts del portal es publiquen per tal de proporcionar informació general sobre INMOCAIXA i no s'han d'emprar com a base per adoptar decisions d'inversió.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels continguts del portal, incloent signes distintius, sense la prèvia i expressa autorització d'INMOCAIXA.

Queda prohibit, llevat dels casos en què expressament ho autoritzi INMOCAIXA, establir enllaços (o hipervincles o links) des de portals o llocs web de tercers al portal d'INMOCAIXA, accessible a l'adreça URL: www.inmocaixa.com, així com presentar les pàgines web d'INMOCAIXA o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, l'empresa o entitat.
 

Exclusió de garanties i de responsabilitat

INMOCAIXA no garanteix l' actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts del seu portal, excloent tota responsabilitat per danys i perjudicis derivats d´aquesta manca d'actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts.

INMOCAIXA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del seu portal, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

INMOCAIXA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços al portal d'INMOCAIXA o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius d'INMOCAIXA , llevat d'autorització expressa d'aquesta última.

INMOCAIXA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'INMOCAIXA ; (ii) intromissions il·lícites mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del portal d'INMOCAIXA, incloent pèrdues, danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de decisions d'inversió basades en dades o informacions continguts en el present portal, o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

En aquest sentit, INMOCAIXA s'exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que de tota naturalesa puguin deure's a la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del website i/o els serveis, a la fal·libilitat del website i/o dels serveis, als errors en l'accés a les diferents pàgines web del website o a aquelles des de les quals es presten serveis.

INMOCAIXA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus i/o malware. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, INMOCAIXA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Tant l'accés al website com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
 

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda en el website (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva d'INMOCAIXA o, si s'escau, estan degudament llicenciats pel titular. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el website poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que pugui entendre's que l'accés o ús al website atribueixi a l'usuari cap dret sobre les citades marques i els altres signes distintius registrats. Així mateix, tota la informació i continguts del website estan protegits per drets d'autor i la propietat intel·lectual dels mateixos pertany a INMOCAIXA o, si s'escau, el seu ús i explotació ha estat degudament autoritzat pel titular, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació relacionats amb els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del website.

En el context descrit, l'usuari queda únicament autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les salvetats anteriors, queden expressament prohibits a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per INMOCAIXA i/o el titular dels corresponents drets. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu:

  • L'usuari no es troba autoritzat per emprar la informació continguda al website amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, així com comercialitzar en qualsevol manera aquesta informació).
  • L'usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'INMOCAIXA, així com qualssevol mecanismes de protecció.
  • L'usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en la qual s'emmagatzema la informació del website.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest website, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual d'INMOCAIXA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, "notificacions") per part de l'usuari a INMOCAIXA es consideraran vàlides, a tots els efectes, quan es dirigeixin a la següent adreça de correu electrònic: inmocaixa@inmocaixa.com. Així mateix, totes les notificacions que realitzi INMOCAIXA a l' usuari es consideraran vàlidament efectuades si s' han realitzat emprant les dades i a través del mitjà anteriorment assenyalat. A aquests efectes, l' usuari manifesta i garanteix que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i que les mantindrà degudament actualitzades.

La present pàgina web ha estat elaborada en tot moment conforme als principis de la bona fe per INMOCAIXA. No obstant això, en cas que qualsevol tercer consideri que els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial han estat vulnerats, podrà notificar-ho mitjançant comunicació dirigida al domicili d'INMOCAIXA indicat anteriorment.
 

Retirada i suspensió del servei

INMOCAIXA podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels serveis oferts a través del website a aquells usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal i Condicions d'Ús.
 

Durada i finalització

L'existència del website, així com la prestació dels serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, INMOCAIXA està legitimada per donar per acabada o suspendre la prestació dels referits serveis i cancel·lar el website en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, INMOCAIXA advertirà prèviament els usuaris sobre la finalització o suspensió del website així com, si s'escau, dels serveis oferts en el mateix.
 

Llei aplicable i jurisdicció

Tota qüestió litigiosa relacionada amb la utilització del present website estarà sotmesa a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions derivades de la prestació dels serveis i/o continguts del website, així com sobre la interpretació, aplicació, compliment i/o incompliment del que aquí s'estableix, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que mitjançant norma imperativa s'estableixi un altre fur diferent. 

Els Usuaris, en cas d'actuar en condició de consumidor, podran igualment sotmetre qualsevol disputa derivada de o relacionada amb les presents Condicions d'Ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu ("ADR"). El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar en el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Sens perjudici de l'anterior, INMOCAIXA no es compromet ni està obligada a prendre part en processos de resolució de litigis en línia davant l' òrgan d' arbitratge del consumidor.

El present Avís Legal i Condicions d'Ús de la pàgina web: www.inmocaixa.com, es troben actualitzats a data del mes de maig de 2023.


©2023 - INMOCAIXA - Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.