Política de privacitat

1. Protecció de dades i Grup INMOCAIXA

La present Política de Privacitat descriu els tractaments de les teves dades personals realitzada per part de la mercantil, "INMO CRITERIA CAIXA S.A.U." (en endavant, "INMOCAIXA"), a través del portal d'Internet: https://www.inmocaixa.com/es/ (en endavant, “la web").

Has de ser major d'edat per utilitzar els serveis que s'ofereixen a través de la present web. Si detectem que ets menor de 18 anys, podrem bloquejar i/o eliminar les dades de caràcter personal que ens haguessis facilitat.

En qualsevol cas, els pares o tutors del menor d'edat podran dirigir-se a INMOCAIXA per bloquejar i/o eliminar les dades de caràcter personal del menor, a través dels mitjans indicats en l'apartat "ELS TEUS DRETS" de la present Política de Privacitat.

2. Qui és el responsable del tractament?

A continuació, es detallen les dades de contacte d' INMOCAIXA,

Identitat: INMO CRITERIA CAIXA S.A.U.

CIF: A-63.346.290

Adreça: AVDA. DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Correu electrònic: protecciondatos@inmocaixa.com

3. Quines dades personals tractem?

Dades personals que ens proporciones. Generalment, la informació personal que ens facilites (a través del formulari de la web o si et poses en contacte amb el nostre servei d'atenció al client), és: nom i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte. En aquest mateix sentit, les dades personals anteriorment indicades són obligatòries per atendre les teves sol·licituds, de tal manera que, la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de poder atendre les mateixes i, per tant, dur a terme la prestació dels serveis sol·licitats.

En cas que ens facilitis dades de tercers, manifestes comptar amb el consentiment d'aquests i et compromets a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint INMOCAIXA de qualsevol responsabilitat. En qualsevol cas, INMOCAIXA podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin de conformitat amb la normativa aplicable.

Dades personals que nosaltres recollim: la web utilitza cookies (i/o tecnologies similars) de manera que, en funció de la teva configuració d'aquestes, INMOCAIXA podrà recollir i tractar dades de caràcter personal.

Generalment, demanem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten les nostres webs, ja sigui perquè ens facilites aquesta informació de forma activa o et trobes simplement navegant a les nostres webs. La informació que recollim inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que estàs usant, el programa de navegació que utilitzes, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual accedeixes a les nostres webs i també informació sobre com s´utilitzen les nostres webs. Per a més informació sobre l'ús i configuració de cookies (i/o tecnologies similars), pots consultar la nostra Política de cookies.

4. Per a quines finalitats?

INMOCAIXA tractarà les teves dades personals de forma confidencial i per a les següents finalitats:

 1. En cas que sol·licitis informació a través dels formularis facilitats a aquest efecte o et posis en contacte amb el nostre servei d'atenció al client en relació amb l'immoble, local o promoció sol·licitats, per processar i atendre la teva sol·licitud, així com proporcionar-te el millor servei possible;
 2. Per tractar la informació oportuna relativa a la identificació personal i justificació de l' origen dels fons i realitzar una comprovació d' aquestes, quan resulti necessari per al compliment de la legislació aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i la seva normativa de desenvolupament;
 3. Per gestionar la teva sol·licitud d'inscripció i participació en convocatòries de lloguer bàsic, així com, si correspongués, gestionar el procés de formalització del contracte de lloguer.
 4. Obtenir informació a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d'accés públics) amb l'objectiu de complir amb el principi d'exactitud de les dades i amb la finalitat de prevenir el frau.
 5. Per gestionar el procés de formalització del contracte de compravenda.
 6. En cas d'optar a un habitatge de lloguer bàsic adaptat a persones amb mobilitat reduïda, si has consentit marcant la casella habilitada per avaluar l'elegibilitat de la unitat familiar a la convocatòria i verificar el compliment dels requisits;
 7. Per gestionar el teu registre a la secció d'inversors;
 8. Si has consentit marcant la casella habilitada, per enviar-te comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats, productes, serveis i promocions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sense que això impliqui la comunicació de les teves dades a tercers;
 9. Si has consentit marcant la casella habilitada, per enviar-te comunicacions sobre avisos de noves convocatòries de lloguer bàsic per mitjans electrònics, sense que això impliqui la comunicació de les teves dades a tercers;
 10. En funció de la teva configuració sobre l'ús de cookies, per realitzar anàlisis estadístiques i elaborar perfils basats en els teus hàbits de navegació.
 11. En cas que proporcionis informació o formulis una denúncia a través del Canal de denúncies del GRUP CRITERIA, INMOCAIXA podrà, puntualment, comunicar dades personals a CRITERIA CAIXA S.A.U.

5. Legitimació

Les bases legals per al tractament de les teves dades personals en funció de les finalitats a dalt descrites són les següents:

 1. En cas que demanis informació a través dels formularis de contacte o et posis en contacte a través d'atenció al client sobre la base de l'execució de la relació contractual, o l'adopció de mesures precontractuals si encara no ets client, segons el cas.
 2. Per al compliment de les diferents obligacions legals que resulten aplicables, especialment aquelles derivades de la Llei 10/2010 de Prevenció de blanqueig de capitals, així com la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre determinades infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 3. En cas que sol·licitis la teva inscripció en convocatòries de lloguer bàsic, gestionar el procés de formalització del contracte sobre la base de l'execució de la relació contractual, o l'adopció de mesures precontractuals si encara no ets client, segons el cas.
 4. Si correspon, el teu consentiment per al tractament relatiu a la verificació dels requisits d'accés per a convocatòries de lloguer bàsic.
 5. En cas que demanis la teva inscripció en el registre d'inversors, sobre la base de l'execució de la relació contractual, o l'adopció de mesures precontractuals si encara no ets client, segons el cas.
 6. El teu consentiment per a l'enviament de comunicacions relacionades amb les nostres activitats, productes, serveis i promocions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.
 7. En el seu cas, el teu consentiment per a l'enviament d'avisos de noves convocatòries de lloguer bàsic.
 8. Si s'escau, el teu consentiment per realitzar anàlisis estadístiques i elaborar perfils basats en els seus hàbits de navegació.
 9. L' interès legítim per a comunicació puntual de dades a CRITERIA CAIXA, S.A.U.

6. Amb qui compartim les teves dades personals?

Amb caràcter general, INMOCAIXA no comunicarà les teves dades personals a tercers, excepte en els següents supòsits:

 1. a autoritats i organismes competents, jutjats, tribunals o qualsevol altres tercers legitimats conforme a la normativa aplicable.
 2. a altres empreses del grup empresarial al qual pertany INMOCAIXA, format per les següents mercantils: INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. (NIF A63346290), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO III S.L.U (NIF B63343172), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO, S.L.U. (NIF B63343214), INMO CRITERIA ARRENDAMIENTO II, S.L.U. (NIF B63343230), INMO CRITERIA PATRIMONIO (NIF B67300533) i INFINITUM RESORT S.A.U.( A-58.612.904) , per a finalitats administratives internes, inclosos el tractament de dades personals de clients.
 3. a CRITERIA CAIXA, S.A.U, en cas que aquesta demani informació puntual en l´àmbit del Canal de denúncies del GRUP CRITERIA.

No obstant això, INMOCAIXA ha contractat la prestació de determinats serveis (p. ex. serveis d'infraestructura virtual, de computació al núvol, de la gestió de la relació amb els clients,.) a proveïdors, els quals podrien tenir accés i/o tractar dades personals en la seva condició d'encarregats del tractament. Alguns d'aquests proveïdors poden processar i emmagatzemar informació personal en servidors ubicats fora del teu país de residència.

Per tant, depenent de la ubicació de l' usuari, podrien produir-se transferències de dades a altres països. En aquest cas, les teves dades personals podran ser transferides internacionalment a tercers ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE"), sempre que INMOCAIXA tingui l'autoritat per fer-ho i subjecte al compliment de les garanties adequades establertes als articles 44 a 50 del RGPD. Aquests tercers únicament accediran a les dades per dur a terme els seus serveis en nom i per compte d'INMOCAIXA, sota obligació de confidencialitat i seguint sempre les seves instruccions i sense que en cap moment puguin utilitzar aquestes dades per a finalitats pròpies i/o finalitats no autoritzades.

En qualsevol cas, les garanties adequades inclouen, entre d' altres:

 • Decisió d' adequació: declaració per part de la Comissió Europea que un Estat que no pertany a la UE, ofereixi un nivell de protecció de dades adequat i equivalent al proporcionat per la legislació europea de protecció de dades, per la qual cosa és possible la transferència de dades internacional a un tercer establert en aquest Estat fora de la UE;
 • Normes Corporatives Vinculants (també conegudes en anglès com a "Binding Corporate Rules": resulten d'aplicació a grups empresarials o la unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta, que possibilita el flux de dades personals en base a una autoregulació acceptada i assumida per cadascuna de les entitats signants;
 • Clàusules Contractuals Tipus (també anomenades en anglès, "Standard Clauses"): es tracta d'un mecanisme signat entre l'exportador de les Dades Personals des de qualsevol dels països de l'EEE i un tercer país. És un acord contractual el model del qual ha estat aprovat i publicat per la Comissió Europea i alineat amb els preceptes del RGPD.
 • Codi de conducta o un mecanisme de certificació, juntament amb compromisos vinculants i exigibles assumits pel destinatari en relació amb l' aplicació de les garanties adequades per a la protecció de les dades transferides.

En absència de l' anterior, les teves dades personals poden ser transferides excepcionalment a un tercer país o organització internacional, en aplicació dels mecanismes que pugui reconèixer al respecte la legislació de protecció de dades.

7. Durant quant temps conservem les teves dades?

Les teves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació:

Tractament

Termini de conservació

Tramitar la teva petició de contacte en relació amb l'immoble, local o promoció sol·licitat, així com remetre, si fos el cas, informació en relació amb aquesta petició.

Les dades seran tractades durant el temps necessari per donar resposta a la sol·licitud. En qualsevol cas, les teves dades se suprimiran després d'un període d'un any a partir de l'últim contacte per la teva part.

Tractament de la informació oportuna quan resulti necessari per al compliment de la legislació aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Obtenir informació a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d'accés públics).

Obtenir informació a través de fonts públiques emparades per una habilitació legal (registres i fonts d'accés públics).

Conservarem les teves dades fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se.

Remetre' t informació sobre els productes i serveis oferts per les empreses que conformen Grup INMOCAIXA, en cas que així ens hagis autoritzat.

Conservarem les teves dades mentre que no revoquis el consentiment prestat.

Dades necessàries per avaluar l' elegibilitat de la unitat familiar a la convocatòria i verificar el compliment dels requisits relatius per a l' adjudicació.

Les dades seran tractades durant el temps necessari per donar resposta a la sol·licitud. En qualsevol cas, les teves dades se suprimiran després d'un període d'un any sinó resultes adjudicatari.

Dades derivades de l'ús de cookies, per realitzar anàlisis estadístiques i elaborar perfils basats en els teus hàbits de navegació.

Conservarem les teves dades durant el temps necessari per complir la finalitat, o mentre no revoquis el consentiment prestat.

No obstant això, per a determinats tractaments, en la informació que et proporcionarem en la recollida de les teves dades personals, podem informar-te de manera puntual i específica del període de tractament específic.

Un cop finalitzi aquest període, INMOCAIXA conservarà les dades personals bloquejades pel temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils i/o administratives de tot ordre.

8. Els teus drets

En qualsevol moment, podràs exercitar una sèrie de drets respecte al tractament de les teves Dades personals. Aquests drets són inherents a cada interessat i, per tant, són irrenunciables i són els següents:

 • Dret d' accés: De conformitat amb l' article 15 RGPD.
 • Dret de rectificació: De conformitat amb l' article 16 RGPD.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se a aquells Tractaments que estiguin basats en el consentiment o en l'existència d'un interès legítim (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, l'enviament de comunicacions comercials) de conformitat amb l'article 21.2 RGPD. En aquells casos en què el Tractament es basi en l' existència d' un interès legítim, l' Interessat tindrà dret a demanar l' informe de ponderació realitzat pel Responsable del tractament. A més, en els casos en què el Tractament té com a fi l'enviament d'informació comercial pròpia o de tercers, l'Interessat podrà acollir-se gratuïtament i voluntàriament a un mecanisme d'exclusió publicitària (pot trobar més informació aquí https://www.listarobinson.es/).
 • Dret supressió: De conformitat amb l' article 17 RGPD. Recorda que mentre continuï vigent la relació comercial i/o contractual que mantenim amb una sèrie de Dades personals que cal que tractem per donar compliment al contracte, per la qual cosa mentre aquest duri no podrem suprimir-los, bloquejar-los o cancel·lar-nos, perquè al contrari ens impediria complir amb el contracte.
 • Dret a la limitació al tractament: sempre que es doni algunes de les condicions indicades a l' article 18 RGPD.
 • Dret a la portabilitat de les dades personals: Dret a rebre les dades que hagis facilitat al Responsable del tractament en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre- les a un altre responsable del tractament, de conformitat amb l' article 20 RGPD.
 • Dret a retirar el consentiment prestat per a la realització dels Tractaments basats en el consentiment de l' interessat, sense que aquesta revocació tingui efectes retroactius, de conformitat amb l' article 7.3 RGPD.
 • Dret a no ser objecte d' una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l' elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l´afecti de manera significativa: El Responsable del tractament posa en coneixement de l' Interessat que, sens perjudici que es portin a terme decisions que es basen en sistemes automatitzats, aquestes decisions (i) bé no produeixen efectes jurídics o efectes significatius en l'Interessat; (ii) bé no són adoptades exclusivament de manera automatitzada.

Atendrem la teva sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins del termini legal establert. Així mateix, podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment a través de l'adreça de correu electrònic: protecciondatos@inmocaixa.com.

Pots demanar més informació sobre el tractament de les seves dades o posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del següent correu electrònic: dpo@criteria.com.

En l'eventual supòsit que incomplim les nostres obligacions en matèria de protecció de dades, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Finalment, et recordem que en cas que ens proporcionis dades relatives a una altra persona física hauràs, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-lo dels extrems continguts en la present Política.

9. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per Grup INMOCAIXA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, Grup INMOCAIXA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d' informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços

Aquesta web pot incloure, mostrar o desplegar enllaços a altres pàgines web per a la teva major comoditat i informació. Aquestes pàgines web poden operar independentment de nosaltres. És possible que aquestes pàgines amb enllaços tinguin les seves pròpies polítiques de privacitat, et recomanem encaridament que les llegeixis quan les visites. En la mesura que qualsevol pàgina web amb enllaç que visites no sigui de la nostra propietat ni estigui sota el nostre control, no som responsables del contingut d'aquests llocs web, el seu ús o les seves pràctiques de privacitat.

Actualització

Aquesta Política es pot actualitzar periòdicament per reflectir canvis en els nostres tractaments de dades personals. Publicarem un avís destacat en la web per a notificar-te qualsevol canvi significatiu en la nostra Política i indicarem en la part inferior de la Política quan es va actualitzar per última vegada.

Darrera actualització: [nov.23].

© 2023- INMO CRITERIA CAIXA S.A.U. – Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.