Medi ambient

Per a InmoCaixa és un compromís combinar l’èxit econòmic amb el desenvolupament sostenible, la qual cosa suposa prendre decisions basades no tan sols en criteris immobiliaris i financers, sinó també en les conseqüències socials i mediambientals de les seves accions.

InmoCaixa és una entitat sensibilitzada pel que fa a potenciar totes les iniciatives que afavoreixin una conservació adequada del medi ambient.

InmoCaixa es compromet a tenir una actuació responsable amb el medi ambient millorant les seves polítiques mediambientals de manera contínua i intentant utilitzar sempre les tècniques idònies.

Desenvolupament de la Política

Compromisos amb el medi ambient

El compromís d’InmoCaixa amb el medi ambient es fonamenta en les qüestions següents:

 • Complir la legislació i normativa ambiental aplicable a les activitats que desenvolupa, així com altres compromisos que InmoCaixa subscrigui voluntàriament.
 • Aplicar, en la mesura que sigui possible, principis i bones pràctiques ambientals en totes les actuacions de la companyia.
 • Formar i sensibilitzar la plantilla, fent-la partícip de la política ambiental de la companyia i de les seves campanyes.
 • Establir un sistema de gestió ambiental intern, fer-ne un seguiment i promoure la mateixa actitud en les empreses participades.
 • Prevenir les actuacions contaminants implantant gradualment les mesures de millora corresponents i tenint en compte tots els aspectes necessaris per garantir la protecció de l’entorn.
 • Difondre la política ambiental entre tots els proveïdors de béns i serveis i assegurar que la compleixen quan duguin a terme activitats en centres de treball o promocions d’InmoCaixa.
 • Posar la política ambiental a disposició de totes les parts interessades.

Principis d’actuació i declaració d’intencions

 • Fer estudis per a la gestió de residus en les promocions de la companyia.
 • Promocionar el reciclatge i la reutilització dels materials de les promocions de la companyia.
 • Dur a terme accions que permetin l’eficiència energètica, ja sigui mitjançant estalvi energètic de subministraments (per exemple, estalvi d’aigua) o disminució de residus.
 • Respecte al desenvolupament de noves promocions, la companyia ha de vetllar pel desenvolupament d’accions que permetin dur a terme un acompliment mediambiental basat, entre altres aspectes, a obtenir les certificacions energètiques A en l’escala de certificació energètica i també altres accions considerades de sostenibilitat energètica, com ara la utilització de xarxes de sanejament separatives, cabals d’aigua que permetin un estalvi, distribució de les habitacions de la promoció en funció de l’orientació, utilització d’energies renovables o alternatives per reduir el consum energètic, detectors de presència en espais comuns i accessos, etc. Tot això, sempre que la companyia ho consideri raonable i aplicable. Amb aquesta finalitat , cal fer l’estudi corresponent amb l’Àrea de Gestió Tècnica.
 • Respecte a les noves compres estratègiques que pugui fer la companyia en actius de tipus oficines, l’Àrea de Desenvolupament d’Actius ha de vetllar perquè els eventuals projectes, o edificis ja llogats, disposin o puguin aspirar a obtenir la certificació energètica (BREAM, LLEGIU o equivalents) que sigui raonable obtenir. Amb aquesta finalitat, cal fer l’estudi corresponent amb l’Àrea de Gestió Tècnica.

Per concretar i desenvolupar aquests compromisos i declaracions d’intencions, el Comitè de Direcció d’InmoCaixa ha de fixar anualment els objectius i metes que han de marcar el grau d’avanç en la millora continuada de la gestió ambiental.

Per al cas dels edificis corporatius, el responsable de concretar i desenvolupar aquest compromís és el Departament de Serveis Generals, i per al cas dels edificis de les promocions, la concreció s’ha de definir en el comitè responsable de cada àrea de negoci i el desenvolupament, en l’Àrea de Gestió Tècnica.

L’avanç dels compromisos i objectius fixats en la gestió mediambiental es reporta al Comitè de Direcció i al Consell d’Administració.