Quina documentació he de lliurar?

    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 
   DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR
        
Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

   AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PAÍS BASC, per incloure i sol·licitar dades personals a altres entitats a l'efecte de la verificació dels requisits d'accés a habitatge protegit.
        Descarrega l'autorització (només disponible en castellà) (has d'emplenar i signar l'autorització)


   CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT en el municipi. Només ho ha d'aportar el sol•licitant.


   VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL.
        
Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social


   ACREDITACIÓ D'INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

           - Opció 1: He presentat la Declaració de la Renda  de l'últim exercici fiscal: 
                    - Còpia de la Declaració de la Renda original presentada.
Més Informació aquí 

           - Opció 2: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal:  
                    - Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex) Descarrega la Declaració jurada d'ingressos 

                    - Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social 

                    - Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):

                            - Treballador per compte aliè: Certificat 10T de totes les empreses on hagis treballat  l'any en curs i l'anterior. 

                            - Treballador per compte propi: Fotocòpia de la Declaració de la Renda  original presentada (model 109). 

                            - Pensionista / Subsidis / Prestacions / Ajudes: Certificat original expedit per l'entitat emissora on consti l'import íntegre percebut en l'últim any.

 
   ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.

          - Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.

          - Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).

          - Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).

          - Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  

          - Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.

          - Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.

          - Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.

 
   CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.


   En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:
          - FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
          - En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.

 
   FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES
        
Descarrega el model de formulari (complimentar i signar pel TITULAR) 

Qui ha de lliurar la documentació?

El sol·licitant i TOTES les persones majors d'edat que vagin a conviure amb ell.

Com envio la documentació?

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

Si necessites més informació, telefona'ns al telèfon 900 100 686

AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.