Quina documentació he de lliurar?

    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT


   CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL
        Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre

 
   DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR
        Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)


   CERTIFICAT O RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial.


   VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL.
        Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social


   ACREDITACIÓ D'INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les tres opcions segons la teva situació:
          - Opció 1He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal: Certificat resum de la declaració anual de l'I.R.P.F o copia de la Declaració de la Renda original presentadaMés Informació aquí

          - Opció 2: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal perquè no estava obligatCertificat d'Imputacions. En cas de no tenir ingressos, hauràs d'aportar a més del Certificat d'Imputacions, la teva Vida Laboral.  Més informació aquí

          - Opció 3No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal i estava obligat: Vida laboral actualitzada, Certificat  d'ingressos i retencions de totes les empreses en les que hagis treballat durant l'any anterior i declaració jurada d'ingressos - Descarrega la declaració jurada d'ingressosMés Informació aquí

 
   ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.
          - Empleat
: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.

          - Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).

          - Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).

          - Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  

          - Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.

          - Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.

          - Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.

 
   CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.


   En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:
          - FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
          - En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.

 
   FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES
        Descarrega el model de formulari (complimentar i signar pel TITULAR) 

Qui ha de lliurar la documentació?

El sol·licitant i TOTES les persones majors d'edat que vagin a conviure amb ell.

Com envio la documentació?

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

Si necessites més informació, telefona'ns al telèfon 900 100 686

AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.